Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

0773 2b58 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover
deesire
1711 82cb 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl
deesire
0671 f121 500
Reposted fromoll oll viaAmericanlover Americanlover
deesire
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viameem meem

March 23 2017

deesire
Tak naprawdę, to nic mi się nie stało. Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze. Jeżeli człowiek nie ma już nic do stracenia, to dlaczego nie może budować pragnień od nowa? Życie czasami bywa więzieniem, gdzie okrutnym strażnikiem staje się ktoś, kogo kochasz. Ale nie ma takiego więzienia, z którego nie można uciec. Nie ma takiego strażnika, którego nie można zabić.
deesire
Zwłaszcza że, jak pan wie, ciemno nie robi się od razu. Człowiekowi długo się wydaje, że widzi.

July 07 2015

deesire
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viacosdziwnego cosdziwnego
deesire
3871 fc6d
Reposted fromrol rol viacosdziwnego cosdziwnego

July 06 2015

deesire
“Czasami dobrzy ludzie są pokryci tatuażami, 
A czasem najgorsi co niedziele są w kościele.”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
deesire
6955 536f 500
deesire
deesire
Reposted fromrikoneru rikoneru viasstefania sstefania
deesire
deesire
4849 abd3 500
Indonesia
Reposted frombiru biru viaAmericanlover Americanlover

July 05 2015

deesire
5883 e507 500
Reposted fromszelestyna szelestyna viainsanedreamer insanedreamer
deesire
deesire
(..) prawda każdego człowieka należy tylko do niego i do jego historii, tej ukrytej w cieniu, która zapisuje się w mroku naszych umysłów.
— Maxime Chattam – Upiorny zegar
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty

July 02 2015

5114 5765
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viacosdziwnego cosdziwnego
deesire
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty
0380 3cb8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl